Proiectarea ofertei de formare prin învățământul dual și învățămîntul profesional în funcție de solicitările agenților economici, pentru anul școlar 2020-2021

În conformitate cu reglementările privind organizarea și funcționarea învățământului dual (OMEN 3554/29.03.2017) șia învățământului profesional (OMEN 5033/2016) și precizările din Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional aprobat prin OMEN nr. 5108/04.09.2019, atât în cazul învățământului dual cât și în cazul învățământului profesional, planul de școlarizare se stabilește în funcție de solicitările operatorilor economici care încheie contracte de parteneriat pentru formarea elevilor prin învățământul dual sau contracte-cadru pentru formarea elevilor prin învățământul profesional, cu respectarea teremenelor din calendarul aprobat prin OMEN nr. 5108/2019 după cum urmează:

Pentru învățământul dual:

 • 22 Noiembrie 2019:transmiterea solicitărilor de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul școlar 2020-2021

Pentru învățământul dual, solicitările se transmit de către operatorii economici interesați la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , cu CC la dl Gabriel Radu, coordonator regional, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Modelul pentru solicitările de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 este cel prevăzut în Anexala calendarul aprobat prin OMEN nr. 5108/2019.

Pentru anul şcolar 2020-2021, solicitările de şcolarizare în învăţământul dual vor avea în vedere doar calificările de nivel 3 conform Cadrului Național al calificărilor, din Nomenclatorul calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional, aprobat prin aprobat prin HG 844/2002, cu modificările și completările ulterioare (v. anexa 2 la HG nr. 866/2008 de modificare a HG 844/2002).

 • 17 Ianuarie 2019:încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea elevilor prin învățământul dual.
 • 22 noiembrie 2019:transmiterea solicitărilor de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul școlar 2020-2021

Contractele de parteneriat pentru învățământul dual se încheie între operatorii economici parteneri de practică, unitatea de învăţământ şi cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ.

Modelul contractului de parteneriat pentru formarea elevilor prin învățământul dual este cel prevăzut în Anexa nr.1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual aprobată prin OMEN 3554/2017

NOTĂ: În conformitate cu prevederile OMEN 3554/2017, solicitările de școlarizare în învăţământul dual pentru care se încheie contracte de parteneriat sunt tratate cu prioritate pentru includerea în planul de școlarizare

Pentru învățământul profesional:

Pentru învățământul profesional, operatorii economici interesațitransmit solicitările de școlarizare la unitățile de învățământ patenere (în cazul existenței unui parteneriat tradiţional al operatorului economic cu unitatea de învăţământ respoectivă) sau la Inspectoratul Școlar Brașov, pe adresele de e-mail ale dlor inspector școlar pentru ÎPT Daniela Țucanu și Claudia Petcu - Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Modelul pentru solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021 este cel prevăzut în Anexala calendarul aprobat prin OMEN nr. 5108/2019.

Solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, vor avea în vedere doar calificările de nivel 3 conform Cadrului Național al calificărilor, din Nomenclatorul calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional, aprobat prin aprobat prin HG 844/2002, cu modificările și completările ulterioare (v. anexa 2 la HG nr. 866/2008 de modificare a HG 844/2002).

 • 29 noiembrie 2019:încheierea contractelor-cadru pentru formarea elevilor prin învățământul professional și transmiterea de către școli la Inspectoratul școlar a propunerii de locuri în planul de școlarizare pentru învățământul professional, împreună cu copii ale contractele-cadru încheiate

Contractele-cadru pentru învățământul profesional se încheie între operatorii economici parteneri de practică și unitatea de învăţământ.

Modelul contractului de parteneriat pentru formarea elevilor prin învățământul profesional este cel prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat aprobată prin OMEN 5033/2016

Materiale ataşate:

Reglementări comune pentru învățământul dual și învățămîntul profesional

-          OMEN nr. 5108/04.09.2019privind calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021 (publicat în MO nr. 751/16.09.2019)

-       Anexa 1: Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021;

-       Anexa la Calendar: Modelul pentru solicitările de şcolarizare în învăţământul dual;

-       Anexa la Calendar: Modelul pentru solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional;

-       Anexele 2-4: modelele pentru avizarea proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

-          OMEN nr. 5087/30.08.2019privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 (publicat în MO nr. 758/18.09.2019)

 • Anexa 1: Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat;
 • Anexa 2: Calendarul admiterii în învățământul dual.

-          Extras din HG nr. 866/13.08.2008 de modificare a HG 844/2002 (Anexa 2): Nomenclatorul calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional (inclusiv dual) (publicat în MO nr. 635/2008)

-          HG nr. 951/28.12.2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional (Bursa profesională”) (publicată în MO nr. 24/10.01.2018)

-          Prezentare Facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic

Reglementări specifice pentru învățământul dual

-       OMEN nr. 3554/29.03.2017 privind Metodologia de organizare și funcționare a învațământului dual

     (publicat în MO nr. 232/5.04.2017)

 • Anexa: Metodologia de organizare și funcționare a învațământului dual;
 • Anexa 1 la Metodologie: Contractul de parteneriat pentru formarea elevilor prin învățământul dual;
 • Anexa 2 la Metodologie:Modelul pentru solicitările de şcolarizare în învăţământul dual.

-       OMEN nr. 3556/29.03.2017 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfasurare a admiterii in învațământul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor.

(publicat în MO nr. 231/4.04.2017)

 • Anexa 1: Metodologia-cadru de organizare şi desfasurare a admiterii in învațământul dual pentru calificari profesionale de nivel 3.

-       OMEN nr. 4798/31.08.2017 privind Contractul de pregatire practică a elevilor din învatamantul dual

     (publicat în MO nr. 795/6.10.2017)

 • Anexa 1: Contractul de pregatire practică a elevilor din învatamantul dual;
 • Anexa 2: Certificatul de pregătire practică în învățământul dual.

-       OUG nr. 81/16.11.2016privind modificarea şi completarea LEN nr. 1/2011 (publicată în MO nr. 943/2016)

-       Legea nr. 82/30.03.2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016

Reglementări specifice pentru învățământul profesional

-       OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat (publicat în MO nr. 856/27.10.2016):

 • Anexa: Metodologia de organizare și funcționare a învațământului profesional;
 • Anexa 1 la Metodologie: Contractul-cadru pentru formarea elevilor prin învățământul profesional;
 • Anexele 2-4 la Metodologie: Modelele pentru centralizarea solicitărilor operatorilor economici și proiectul planului de școlarizare în învățământul profesional;

-     OMENCS nr. 5068 din 31.08.2016 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat (publicat în MO nr. 841/24.10.2016):

 • Anexa: Metodologia-cadru de organizare şi desfasurare a admiterii in învațământul profesionale de stat;

-       OMECTS nr. 3539/14.03.2012 privind Contractul de pregatire practică a elevilor din învatamantul profesionalși tehnic (publicat în Monitorul oficial nr. 192/23.032012):

 • Anexa 1:Contractul de pregatire practică a elevilor din învatamantul profesional și tehnic;
 • Anexa 2: Certificatul de pregătire practică.

Nomenclator calificări nivel 3.CNC Extras HG 866 2008

Pachet informativ învățământul dual

Pachet informativ învățământul profesional

Reglementari comune dual si profesional

TEL VERDE 0787.617.107

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

tel verde